ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱۲)

1402/8/19 16:50:34آبان 19, 1402|ضرب المثل های فرانسه|

Educati est de tous les ages. زگهواره تا گور دانش بجوی.. Menager la chèvre et le chou. یکی به میخ یکی به نعل زدن. Qui en a eu connessence ,n,a pas recouvré son intelligence. آن را که خبر باز شد آواز نیامد. Tous les chats son gris la nuit. شب گربه سمور می نماید. On [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱۱)

1402/8/19 16:50:28آبان 19, 1402|ضرب المثل های فرانسه|

Le temps est un grand maître. زمانه آموزگار خوبی است. Au gens de Notre epoque il faut Parler de loin. با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. Quand on n,a pas ce que l,on aime il faut ce que l,on a. زمانه باتو نسازد تو با زمانه بساز. Resignons -nous, que l'on nous accueille o'u [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱۰)

1401/7/11 16:11:55مهر 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

A force de forger'on devient forgeron کار نیکو کردن از پر کردن است. Comme on fait son lit, on se couche هر چه پول بدهی، آش می خوری. On ne doit confier les affaires difficiles qu'aux gens exercés به کارهای گران، مرد کاردیده فرست. Un malheur ne vient pas seul گر بد آید، هرچه آید [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۹)

1402/8/19 16:29:30شهریور 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

Ruiseau font les grandes rivieres قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. Pays en ruine vaut mieux que pays ruine کاچی بهتر از هیچی است. Pour avoir l'amande il faut casser le noyau il faut semer pour recolter نا برده رنج، گنج میسر نمی شود Les bons comptes font des bons amis آدم خوش معامله [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۸)

1402/8/19 16:29:40شهریور 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon proce's جنگ اول بهتر از صلح* آخر است. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place هر چیز به جای خویش نیکو است. Mieux voudrait un sage ennemi qu'un Ami ignorant دشمن دانا به از نادان دوست. Il ne faut qu,une brebis galeuse pour infester [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۷)

1401/6/8 19:48:48شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu'es تو اول*بگو با کیان دوستی من آنگه بگویم* که تو کیستی Qui est propre à tout nest propre à rien همه کاره، هیچکاره است. Chaque vin a sa lie هر گنجی رنجی دارد... یا اینکه هرشرابی درد خودش را دارد... Ventre affamén' a pas d'oreilles شکم [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۶)

1401/6/8 19:49:01شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

Vilain enrichi be connait ni parents ni amis یارب روا مدار گدا معتبر شود. Aide- toi le ciel t'aidera گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست Renfermer le loup dans la bergerie گوشت را به دست گربه سپردن. Qui va a' la chasse perd sa place هر که خواب است، قسمتش به آب است. Quel [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۵)

1401/6/8 19:49:10شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

L'amoureux n'a pour temoin que ses larmes گواه عاشق صادق، در آستین باشد. Tu sais où le bete le blesse خوب میدانی مرغ کجا تخم می کند. Chagrin d'amour sure toute la vie غم عشق فراموش نمی شود. 'Bonne renomme'e vaut mieux que ceinture dore دولت جاوید یافت، هر که نکو نام زیست. Corsairs, corsairs [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴)

1401/6/8 19:49:16شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

Fou advise bien une sage عاقل ممکن است از دیوانه پند بگیرد. Tenir mieux que courir داشتن، بهتر از امید وار بودن است. Il faut obéir aux forts pour soumettre Les faibles با کدخدا بساز، ده را بتاز. Brebi s qui bele perd sa gouleé شخص پر حرف فرصت را از دست می دهد. À [...]

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳)

1401/6/8 19:49:23شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs نابرده رنج، گنج میسر نمی شود . iln'ya de fumeé sans feu تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. On ne peut être au four et au moulin à LA fois با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت. À dieux paniers vendanges don't fait خداحافظ باغ، [...]

Go to Top