همایونفر

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱۰)

A force de forger’on devient forgeron
کار نیکو کردن از پر کردن است.

Comme on fait son lit, on se couche
هر چه پول بدهی، آش می خوری.

On ne doit confier les affaires difficiles qu’aux gens exercés
به کارهای گران، مرد کاردیده فرست.

Un malheur ne vient pas seul
گر بد آید، هرچه آید بد شود.

Le comptes est terminé
دفتر را گاو خورد (حساب بسته شد).

Dommage rend sage, bien perdu bien connu
ضرر، عقل را زیاد می کند.

Qui va douc ement va loin
رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود.

La faim chase le loup
آنکه شیران را کند روبه مزاج. احتیاج است، احتیاج است، احتیاج.

Mieux vaut peu que rien.
کاچی بهتر از هیچی است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۹)

Ruiseau font les grandes rivieres
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

Pays en ruine vaut mieux que pays ruine
کاچی بهتر از هیچی است.

Pour avoir l’amande il faut casser le noyau
il faut semer pour recolter
نا برده رنج، گنج میسر نمی شود

Les bons comptes font des bons amis
آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

Ne sait, ni ne sait distinguer un ch at d’un rat
هر را از بر تشخیص نمی دهد.

La patience vaut à bout de tout
کارها نیکو شود، اما به صبر.

Paris n’est pas fait en un jour
کارها نیکو شود، اما به صبر (پاریس در یک روز ساخته نشده)

En tout chose il faut considerer la fin
بیندیش پایان هر کار را.

By |1401/6/11 12:18:30شهریور 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۸)

Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon proce’s
جنگ اول بهتر از صلح* آخر است.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place
هر چیز به جای خویش نیکو است.

Mieux voudrait un sage ennemi qu’un Ami ignorant
دشمن دانا به از نادان دوست.

Il ne faut qu,une brebis galeuse pour infester un troupeau
یک بز گر، گله را گر می کند.

La plus mauvaise rou d’un chariot fait plus de bruit
میمون هرچه زشت تر، ادایش بیشتر.

La caque sent toujours le hareng
عاقبت گرگ زاده، گرگ شود.

Lacher la proie pour l’ombre
نقد را ول کردن و به نسیه چسبیدن.

Un tien s vaut mieux que deux tu l’aura
سیلی نقد به از حلوای نسیه است.

Autant de gélpés en mars autant de roses en avril
سالی که نکوست، از بهارش پیدا ست.

By |1401/6/11 12:17:34شهریور 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۷)

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu’es
تو اول*بگو با کیان دوستی من آنگه بگویم* که تو کیستی

Qui est propre à tout nest propre à rien
همه کاره، هیچکاره است.

Chaque vin a sa lie
هر گنجی رنجی دارد… یا اینکه هرشرابی درد خودش را دارد…

Ventre affamén’ a pas d’oreilles
شکم گرسنه ایمان ندارد.

Nul n’est prophet en son pays
مرغ همسایه غاز است (کسی ازوطن خود پیامبر نیست)

Savoir c’est pouvoir
توانا بود هر که دانا بود.

Tout ce qui brille n’est pas or
هر گردی گردو نیست.

Ies voyages forment l’homme
کباب پخته نگردد، مگر به گردیدن.

Il viendra un temps où les chiens auront besoin de leur queue
هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۶)

Vilain enrichi be connait ni parents ni amis
یارب روا مدار گدا معتبر شود.

Aide- toi le ciel t’aidera
گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست

Renfermer le loup dans la bergerie
گوشت را به دست گربه سپردن.

Qui va a’ la chasse perd sa place
هر که خواب است، قسمتش به آب است.

Quel que soit quel qu’il soit
چیزی که عوض دارد گله ندارد.

Tout vient au’temps a’celui qui sait attendre
صبرتلخ است ولیکن بر شیرین دارد.

il n’est ni chair ni poisson
نه رومی روم است نه زنگی زنگ.

Quel que soit, quel qu’il soit
هرچه عوض دارد گله ندارد.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۵)

L’amoureux n’a pour temoin que ses larmes
گواه عاشق صادق، در آستین باشد.

Tu sais où le bete le blesse
خوب میدانی مرغ کجا تخم می کند.

Chagrin d’amour sure toute la vie
غم عشق فراموش نمی شود.

‘Bonne renomme’e vaut mieux que ceinture dore
دولت جاوید یافت، هر که نکو نام زیست.

Corsairs, corsairs et demi, qui fait la flute la boite qui cesse les verres les page
کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

Un prete’ pour un rendu
کلوخ*انداز را پاداش سنگ است.

Anne’e neigeuse anne’e fructueuse
سالی که نکوست از بهارش پیداست.

Apre’s la pluis le beau temps
هر سرازیری، سر بالایی دارد.

A quoi te servirait un plateau de roses
به چه کار آیدت ز گل طبقی.

il ya anguille sous Roche
زیر کاسه نیم کاسه است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴)

Fou advise bien une sage
عاقل ممکن است از دیوانه پند بگیرد.

Tenir mieux que courir
داشتن، بهتر از امید وار بودن است.

Il faut obéir aux forts pour soumettre Les faibles
با کدخدا بساز، ده را بتاز.

Brebi s qui bele perd sa gouleé
شخص پر حرف فرصت را از دست می دهد.

À un régime nouveau il faut des hommes nouveaux
خیمه نو را طناب نو می باید.

Il faut hurler avec Les loups
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

Aid-toi le ciel t’aidera
از تو حرکت، از خدا برکت.

Rira bien qui rira le dernier
شاهنامه آخرش خوش است.

Qui sème le vent recolte LA tampete
هر کس باد بکارد، طوفان می درود.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳)

On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود .

iln’ya de fumeé sans feu
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

On ne peut être au four et au moulin à LA fois
با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت.

À dieux paniers vendanges don’t fait
خداحافظ باغ، انگور تمام* شد.

Un malheur ne vient jamais seul
چون بد آید، هرچه آید بد شود.

Qui se fait brebis le loup lemange
هر که خر شد، بارش می کنند.

Votre langue ne vous coupe pas LA gorge
زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.

Loin des yeux loin du coeur
از دل برود هرآنچه از دیده بر فت.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۲)

Pauvre penseur grand parleur
گردوی پوک، سر و صدایش بیشتر است.

Qui Terre a guerre a
هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

Il faut casser le noyau pour. avoir l’amande
هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.

Il faut battre le fer pendent qu’il est chaud
تا تنور گرم است، باید نان پخت.

Un ehirondelle ne fait le printe mps
با یک گل بهار نمی شود.

Petit à petit I’oiseau fait son nid
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

Mieux vaut moineau en cage que poule d’eau qui nage
یک گنجشک در دست، بهتر از ده تا در هوا است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱)

D’un sac à charbon on ne peut sortir Blanche farine
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه..و یا.. از کیسه زغال، نمی توان آرد سفید بیرون آورد.

Qui aime bien chatie bien
جور استاد به ز مهر پدر.

Charbonnier est mâitre chez-soi
گدا، در خانه خود شاه است.

CE qui vient de LA flûte s’en va par le tambour
باد آورده را باد می برد، یا… آنچه با نی لبک می آید، با نقاره می رود.

Chien échaudé craint l’eau froid
مار گزیده از ریسمان سیاه می ترسد.

Chien qui aboie me mord pas
سگی که پارس کند، گاز نمی گیرد.

Qui cherche trouve
جوینده، یابنده است.

Qui rit vendredi dimanche pleura
از پس هر خنده، آخر گر یه ای است.

Go to Top