همایونفر

About Hamzehali Homayounfar

This author has not yet filled in any details.
So far Hamzehali Homayounfar has created 9 blog entries.
11 07, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱۰)

1401/7/11 16:11:55مهر 11, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

A force de forger'on devient forgeron کار نیکو کردن از پر کردن است. Comme on fait son lit, on se couche هر چه پول بدهی، آش می خوری. On ne doit confier les affaires difficiles qu'aux gens exercés به کارهای گران، مرد کاردیده فرست. Un malheur ne vient pas seul گر بد آید، هرچه آید [...]

8 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۷)

1401/6/8 19:48:48شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu'es تو اول*بگو با کیان دوستی من آنگه بگویم* که تو کیستی Qui est propre à tout nest propre à rien همه کاره، هیچکاره است. Chaque vin a sa lie هر گنجی رنجی دارد... یا اینکه هرشرابی درد خودش را دارد... Ventre affamén' a pas d'oreilles شکم [...]

8 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۶)

1401/6/8 19:49:01شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

Vilain enrichi be connait ni parents ni amis یارب روا مدار گدا معتبر شود. Aide- toi le ciel t'aidera گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست Renfermer le loup dans la bergerie گوشت را به دست گربه سپردن. Qui va a' la chasse perd sa place هر که خواب است، قسمتش به آب است. Quel [...]

8 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۵)

1401/6/8 19:49:10شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

L'amoureux n'a pour temoin que ses larmes گواه عاشق صادق، در آستین باشد. Tu sais où le bete le blesse خوب میدانی مرغ کجا تخم می کند. Chagrin d'amour sure toute la vie غم عشق فراموش نمی شود. 'Bonne renomme'e vaut mieux que ceinture dore دولت جاوید یافت، هر که نکو نام زیست. Corsairs, corsairs [...]

8 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴)

1401/6/8 19:49:16شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

Fou advise bien une sage عاقل ممکن است از دیوانه پند بگیرد. Tenir mieux que courir داشتن، بهتر از امید وار بودن است. Il faut obéir aux forts pour soumettre Les faibles با کدخدا بساز، ده را بتاز. Brebi s qui bele perd sa gouleé شخص پر حرف فرصت را از دست می دهد. À [...]

8 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳)

1401/6/8 19:49:23شهریور 8, 1401|ضرب المثل های فرانسه|1 Comment

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs نابرده رنج، گنج میسر نمی شود . iln'ya de fumeé sans feu تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. On ne peut être au four et au moulin à LA fois با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت. À dieux paniers vendanges don't fait خداحافظ باغ، [...]

7 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۲)

1401/6/8 19:49:34شهریور 7, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

Pauvre penseur grand parleur گردوی پوک، سر و صدایش بیشتر است. Qui Terre a guerre a هر که بامش بیش، برفش بیشتر. Il faut casser le noyau pour. avoir l'amande هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد. Il faut battre le fer pendent qu'il est chaud تا تنور گرم است، باید نان پخت. Un ehirondelle ne [...]

7 06, 1401

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱)

1401/6/8 19:49:44شهریور 7, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

D'un sac à charbon on ne peut sortir Blanche farine به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه..و یا.. از کیسه زغال، نمی توان آرد سفید بیرون آورد. Qui aime bien chatie bien جور استاد به ز مهر پدر. Charbonnier est mâitre chez-soi گدا، در خانه خود شاه [...]

6 06, 1401

سرآغاز

1401/6/8 19:49:54شهریور 6, 1401|ضرب المثل های فرانسه|0 Comments

بایکی ازیاران صمیمی ویکدل که ازدوران تحصیلی دردانشگاه،رابطه گرم ودوستی محکمی دربین مابرقرار،علیرغم تمام شرافت ذاتی وشخصیت ممتازش،ازپایه ومایه علمی خوبی نیزبرخوردار بوده است، برحسب تصادف، پس ازسالیان دوری وتحمل فراق وشایدهم از زمان فراغ ازتحصیل ،اتفاق ملاقات روی داد،اززیارتش جان تازهای گرفتم.تقاضایم را که شبی درمنزلم درخدمتش باشم پذیرفت.این اقبال رابه دیده منت نهادم.تقاضای [...]

Go to Top