سرآغاز

1401/6/8 19:49:54شهریور 6, 1401|ضرب المثل های فرانسه|

بایکی ازیاران صمیمی ویکدل که ازدوران تحصیلی دردانشگاه،رابطه گرم ودوستی محکمی دربین مابرقرار،علیرغم تمام شرافت ذاتی وشخصیت ممتازش،ازپایه ومایه علمی خوبی نیزبرخوردار بوده است، برحسب تصادف، پس ازسالیان دوری وتحمل فراق وشایدهم از زمان فراغ ازتحصیل ،اتفاق ملاقات روی داد،اززیارتش جان تازهای گرفتم.تقاضایم را که شبی درمنزلم درخدمتش باشم پذیرفت.این اقبال رابه دیده منت نهادم.تقاضای [...]