همایونفر

دسته بندی موضوعات

مقالات مدیریت استراتژیک + فصل ۴ کتاب راهنمای استراتژی فایننشال تایمز

By |مهر ۱۳, ۱۴۰۰|مدیریت|

برای دریافت مقالات-مدیریت-استراتژیک-فصل-۴-کتاب-راهنمای-استراتژی-فایننشال-تایمز از قسمت فایلهای پیوست اقدام فرمایید:

حل مثال مربوط به تکنیک VIKOR

By |مهر ۱۳, ۱۴۰۰|مدیریت|

حل مثال مربوط به تکنیک vikor را از قسمت فایلهای پیوست دریافت نمایید:

سرآغاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بایکی ازیاران صمیمی ویکدل که ازدوران تحصیلی دردانشگاه،رابطه گرم ودوستی محکمی دربین مابرقرار،علیرغم تمام شرافت ذاتی وشخصیت ممتازش،ازپایه ومایه علمی خوبی نیزبرخوردار بوده است، برحسب تصادف، پس ازسالیان دوری وتحمل فراق وشایدهم از زمان فراغ ازتحصیل ،اتفاق ملاقات روی داد،اززیارتش جان تازهای گرفتم.تقاضایم را که شبی درمنزلم درخدمتش باشم پذیرفت.این اقبال رابه دیده منت نهادم.تقاضای مشروط داشت.که شام ساده باشد وزحمت زیاد ایجاد نگردد* وبه جای خوردن وآشامیدن،وقت ما باصحبت ویاد رو زگاران گذشته ودرد دلهای جوانی را دردل زنده نگهداریم…من نیز چنین کردم.اگرچه درکلبه کوچک ما،به قول آن شاعرخوش ذوق،رونق اگر نبود ،که نبود ولی وفاوصفا جای گزین آن شده بود. آری،شام کاملا ساده وساده تر بودوبه خوردن غذا اشتیاقی نبود و چنان که گذشت ساعات ما به یادایام درس ومشق ویادخاطرات ایام تحصیلی گذشت.

خلاصه کنم که سخن به درازاکشید، دوست عزیزمان برای تنوع ورفع خستگی،دراتاق قدم میزد وبه کتابخانه کوچکی که در گوشه ای از اتاق قرارداشت نزدیک گردید وکتابهارا یک یک نگاه میکرد که چشمش به دفترچه فرسوده ای افتاد. آن را برداشت ومدتی نسبتا طولانی به مطالعه آن پرداخت. پیدابود که مطالب آن نظرش را جلب کرده است وسپس خطاب به من گفتند،که چرا این مطالب را چاپ نکرده اید.،با شوخی جواب و کیسه مان ته کشیده بود،خندید وگفت،اگرچاپ این قبیل مطالب ماجور نباشد مشکوراست، اقلا می توانستی آنهارا در یک سایت دراختیارخوانندگان وطالبین این نوع سخن بگذاری.ناگفته نگذریم که این یادداشتها ضرب المثلهای فرانسه بودند،که معادلش را از فارسی باتوجه به فرهنگ وکتابهای مرجع برگرفته بودم البته این کارها از دوران تحصیل در دانشگاه وسالهای بعداز آن بود که اصرارداشتند در سایت قراردهم برای احترام اطاعت دستورش را وظیفه دانستم واینک تعدادی ازآن ضرب المثلها دراختیار خوانندگان وجویندگان علم قرار میگیرد.تا چه قبول افتدو چه درنظر آید..

By |شهریور ۲۱, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۱)

D’un sac à charbon on ne peut sortir Blanche farine
به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه..و یا.. از کیسه زغال، نمی توان آرد سفید بیرون آورد.

Qui aime bien chatie bien
جور استاد به ز مهر پدر.

Charbonnier est mâitre chez-soi
گدا، در خانه خود شاه است.

CE qui vient de LA flûte s’en va par le tambour
باد آورده را باد می برد، یا… آنچه با نی لبک می آید، با نقاره می رود.

Chien échaudé craint l’eau froid
مار گزیده از ریسمان سیاه می ترسد.

Chien qui aboie me mord pas
سگی که پارس کند، گاز نمی گیرد.

Qui cherche trouve
جوینده، یابنده است.

Qui rit vendredi dimanche pleura
از پس هر خنده، آخر گر یه ای است.

By |شهریور ۲۱, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۲)

Pauvre penseur grand parleur

گردوی پوک، سر و صدایش بیشتر است.

Qui Terre a guerre a

هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

Il faut casser le noyau pour. avoir l’amande

هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.

Il faut battre le fer pendent qu’il est chaud

تا تنور گرم است، باید نان پخت.

Un ehirondelle ne fait le printe mps

با یک گل بهار نمی شود.

Petit à petit I’oiseau fait son nid

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

Mieux vaut moineau en cage que poule d’eau qui nage

یک گنجشک در دست، بهتر از ده تا در هوا است

By |شهریور ۲۱, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳)

On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs
نابرده رنج، گنج میسر نمی شود .

iln’ya de fumeé sans feu
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

On ne peut être au four et au moulin à LA fois
با یک دست دو هندوانه نمی توان برداشت.

À dieux paniers vendanges don’t fait
خداحافظ باغ، انگور تمام* شد.

Un malheur ne vient jamais seul
چون بد آید، هرچه آید بد شود.

Qui se fait brebis le loup lemange
هر که خر شد، بارش می کنند.

Votre langue ne vous coupe pas LA gorge
زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد.

Loin des yeux loin du coeur
از دل برود هرآنچه از دیده بر فت.

By |شهریور ۲۲, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴)

Fou advise bien une sage
عاقل ممکن است از دیوانه پند بگیرد.

Tenir mieux que courir
داشتن، بهتر از امید وار بودن است.

Il faut obéir aux forts pour soumettre Les faibles
با کدخدا بساز، ده را بتاز.

Brebi s qui bele perd sa gouleé
شخص پر حرف فرصت را از دست می دهد.

À un régime nouveau il faut des hommes nouveaux
خیمه نو را طناب نو می باید.

Il faut hurler avec Les loups
خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

Aid-toi le ciel t’aidera
از تو حرکت، از خدا برکت.

Rira bien qui rira le dernier
شاهنامه آخرش خوش است.

Qui sème le vent recolte LA tampete
هر کس باد بکارد، طوفان می درود.

By |شهریور ۲۲, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۵)

L’amoureux n’a pour temoin que ses larmes
گواه عاشق صادق، در آستین باشد.

Tu sais où le bete le blesse
خوب میدانی مرغ کجا تخم می کند.

Chagrin d’amour sure toute la vie
غم عشق فراموش نمی شود.

‘Bonne renomme’e vaut mieux que ceinture dore
دولت جاوید یافت، هر که نکو نام زیست.

Corsairs, corsairs et demi, qui fait la flute la boite qui cesse les verres les page
کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

Un prete’ pour un rendu
کلوخ*انداز را پاداش سنگ است.

Anne’e neigeuse anne’e fructueuse
سالی که نکوست از بهارش پیداست.

Apre’s la pluis le beau temps
هر سرازیری، سر بالایی دارد.

A quoi te servirait un plateau de roses
به چه کار آیدت ز گل طبقی.

il ya anguille sous Roche
زیر کاسه نیم کاسه است.

By |شهریور ۲۲, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۶)

Vilain enrichi be connait ni parents ni amis
یارب روا مدار گدا معتبر شود.

Aide- toi le ciel t’aidera
گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست

Renfermer le loup dans la bergerie
گوشت را به دست گربه سپردن.

Qui va a’ la chasse perd sa place
هر که خواب است، قسمتش به آب است.

Quel que soit quel qu’il soit
چیزی که عوض دارد گله ندارد.

Tout vient au’temps a’celui qui sait attendre
صبرتلخ است ولیکن بر شیرین دارد.

il n’est ni chair ni poisson
نه رومی روم است نه زنگی زنگ.

Quel que soit, quel qu’il soit
هرچه عوض دارد گله ندارد.

By |شهریور ۲۲, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۷)

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu’es
تو اول*بگو با کیان دوستی من آنگه بگویم* که تو کیستی

Qui est propre à tout nest propre à rien
همه کاره، هیچکاره است.

Chaque vin a sa lie
هر گنجی رنجی دارد… یا اینکه هرشرابی درد خودش را دارد…

Ventre affamén’ a pas d’oreilles
شکم گرسنه ایمان ندارد.

Nul n’est prophet en son pays
مرغ همسایه غاز است (کسی ازوطن خود پیامبر نیست)

Savoir c’est pouvoir
توانا بود هر که دانا بود.

Tout ce qui brille n’est pas or
هر گردی گردو نیست.

Ies voyages forment l’homme
کباب پخته نگردد، مگر به گردیدن.

Il viendra un temps où les chiens auront besoin de leur queue
هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید.

By |شهریور ۲۳, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۸)

Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon proce’s
جنگ اول بهتر از صلح* آخر است.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place
هر چیز به جای خویش نیکو است.

Mieux voudrait un sage ennemi qu’un Ami ignorant
دشمن دانا به از نادان دوست.

Il ne faut qu,une brebis galeuse pour infester un troupeau
یک بز گر، گله را گر می کند.

La plus mauvaise rou d’un chariot fait plus de bruit
میمون هرچه زشت تر، ادایش بیشتر.

La caque sent toujours le hareng
عاقبت گرگ زاده، گرگ شود.

Lacher la proie pour l’ombre
نقد را ول کردن و به نسیه چسبیدن.

Un tien s vaut mieux que deux tu l’aura
سیلی نقد به از حلوای نسیه است.

Autant de gélpés en mars autant de roses en avril
سالی که نکوست، از بهارش پیدا ست.

By |شهریور ۲۳, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۹)

Ruiseau font les grandes rivieres
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

Pays en ruine vaut mieux que pays ruine
کاچی بهتر از هیچی است.

Pour avoir l’amande il faut casser le noyau
il faut semer pour recolter
نا برده رنج، گنج میسر نمی شود

Les bons comptes font des bons amis
آدم خوش معامله شریک مال مردم است.

Ne sait, ni ne sait distinguer un ch at d’un rat
هر را از بر تشخیص نمی دهد.

La patience vaut à bout de tout
کارها نیکو شود، اما به صبر.

Paris n’est pas fait en un jour
کارها نیکو شود، اما به صبر (پاریس در یک روز ساخته نشده)

En tout chose il faut considerer la fin
بیندیش پایان هر کار را.

By |شهریور ۲۳, ۱۴۰۰|دسته ها: زبان و ادبیات |بدون دیدگاه
Go to Top