همایونفر

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۱)

il vaut mieux plier que rompre.
تمکین کردن بهتر از تحمل بد بختی است.

Le jeu n,en vaut pas la chandelle.
نتیجه این کار به زحمتش نمی لرزد.

Qui va doucement va loin.
کم بخور همیشه بخور.

Pêcher en eau trouble.
آب گل آلود ماهی گرفتن.

Bien mener sa barque.
گلیم خودرو از آب کشیدن.

Je suis aux prises avec mille difficultés.
یک سر و هزار سودا داشتن.

Un clou chasse l, autres.
سوزنی باید کز پای در آرد خاری.

Ouvrage hâté Ouvrage gâté.
آدم دست پاچه کاررا دو بار می کند.

Les loups ne se mangent pas entre eux .
چاقو دسته خود را نمی برد.

Le puisatier est toujours au fond du puits.
چاه کن همیشه در ته چاه است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۰)

Autres temps autres mœurs.
روز نو روزی نو.

La raison du plus fort est toujours la meilleur..
اراده قوی تر همیشه مرجح است.

Quand on n, avance pas on recule.
هرکس جلو نرود عقب میرود.

Coûte que coûte.
هرچه بادا باد.

Il n,est pire eau que l, eau qui dort..
باید از آب زیر کاه پرهیز کرد.

Étre entre l, enclume et le marteau.
درمیان پاک و سندان واقع شدن.

A beau mentir qui vient de loin.
جهان دیده بسیار گوید دروغ.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۹)

Toute peine mérite salaire.
هر زحمتی را اجری است.

L’,opinion est la reine du monde.
افکار عمومی، جهان را اداره می*کنند.

Il tondrait sur un œuf.
از آب کره می*گیرد.

Selon le vent le voile.
هر جا باد می آید باید باد داد.

A bon vin point d, enseigne.
چیز خوب محتاج به اعلان نیست.

Honni soit qui mal y pense.
تاکور شود هر آنکه نتواند دید.

L’, intention est réputée pour le haut.
نیت خوب به منزله عمل خوب است.

Bien mal acquis ne profite jamais.
مال حرام برکت ندارد.

Qui prouve trop ne prouve rien.
کسی که دلیل بسیار می آورد دلیل او ضعیف است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۸)

Les mures ont des oreilles.
دیوار گوش دارد.
La faim justifie les moyens.
موقعیت اعمال را توجیه می کند.

Qui ne risque rien,n,a rien.
تاخطر* نباشد قدر آدمی پدیدار نیست.

C,est la robe qu,on salue.
به آستین نو احترام می گذارند.

Étre plus royaliste que le roi.
کاسه داغ تر از آش بودن.

Il faut semer pour récolter.
تا نکاری ندروی.

La faim chasse le loup du bois.
شکم گرسنه ایمان ندارد.

Le Soleil luit par toute le monde.
تمام مردم همان حق را دارند.

Patience passe science.
پشتکار از هر زرنگی بهتر است.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۷)

A la griffe on reconnect let lion.
از کارش می توان کار گر را شناخت.

Error n,est pas cmpte.
جلوی ضررراهرجا بگیری منفعت است.

Qui ne dit mot consent.
سکوت علامت رضا ست.

Mettre la charrue devant les bœufs.
سرنا را از سر گشادش زدن.

Le temps c,est de l’,argent.
وقت طلا است.

Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
مزن بی تامل به گفتار دم.

Il n,y a pas de règle sans exeption.
قانونی نیست که اشتباه پذیر نباشد.

L, exeption confirme la règle.
استثنا باعث تثبیت قانون میشود.

Le temps perdu ne revient pas.
آب رفته به جوی باز نمی گردد.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۶)

Ouvrage hâté, ouvrage gâté.
آدم دست پاچه کاررا دو بار می کند.

Mieux vaut faire le tour du fossé.
راه برو بیراه مرو هرچند راه پیچان بود.

La pelle se moque du fourgon.
دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه.

Mieux vaut faire le tour du fossé que d’ y tomber.
کار خود را دیر کن اما درست.

On ne croit plus de près ce qu’on a cru de loin.
آواز دهل شنیدن از دور خوشست.

On n’est jamais trahi que par le siens.
از خودی بیشتر باید احتیاط کرد.

Ilvaut mieux tuer Le diable que de se laisser tuer par Lui.
شریر را قبل از آنکه شر برساند باید او را دفع کرد.

La faim chasse le lion du bois.
آنکه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج.

Les animaux vaudront mieux ,si tu ne dis pas le juste.
دواب از تو به گر نگویی صواب.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۵)

Il y a fagots et fagots.
آن یکی شیر است اندر بادیه این دگر شیر است اندر بادیه.

Mieux vaut tard que jamais.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

Le flamant se plaît au bord des eaux.
پا دراز در کنار آبها به سر می برد.

Arriva le premier au rendez-vous.
زودتر از همه به پاتوق رسید.

Raccommander ses vêtements usages vaut mieux qu’en emprunter.
کهن جامه خویش پیراستن به ازجامه عاریت خواستن.

Ne se tient pas de joie.
از خوشحالی در پوست نمی گنجد.

L’eau pourrit les bois.
آب چوب را می پوشاند.

Le temps est un grand maître.
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است.

Le découragement est la mort de l’âme.
دلمرد گی مرگ روح است.

Tu ne sait aujourd’hui si tu verras demain.
امروز ترا دسترس فردا نیست

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۴)

Tant de bruit pour une omelette.
آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی.

Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit.
چیزی که به خود نمی پسندی باکس مکن ای برادر من.

Dans le pays des aveugles le borgne est le roi.
آوازه خوان ماهی قورباغه است.

Faire l’âne pour avoir du son.
برای نیل به مقصود خودرا به خر یت زدن.

Tout ennemi peut nuire(on ne doit pas mépriser l’ennemi).
دشمن نتوان حقیرو بیچاره شمرد.

Qui trop se hâte reste en chemin.
بار کج به منزل نمی رسد.

Tout gagnant suppose un perdant .
هر برنده بازنده دارد.

Tout médaille. a son resers.
هرسرازیری سر بالایی دارد.

Prit ses jambes au cou, se sauva ,s ‘ enfuit au plus vite.
دوپا داشت دوتاهم قرض کرد.

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.
پا روی دم سگ نگذارید.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۳)

Plus catholique que le pape.
کاسه داغتر از آش.

Donner un oeuf pour avoir un boeuf.
کاسه جا یی رود که باز آرد قدحی.

Brûler. la maison de son voisin pour cuire un oeuf.
قیصریه را برای دستمالی آتش زدن.

Sciences sans conscience n’est est que rouille de l’âme.
باعلم اگر عمل نکنی شاخ ی بری.

Le bon marché cache souvent un défaut.
هیچ ارزانی بی علت نیست.

Ennemi pourra vous faire du bien si dieu le veut.
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

A bon entendeur salut à qui sait comprendre peu de mots suffisent
عاقلان را اشارتی کافیست.

Qui Alès mains nettes ne craint pas la justice.
طلایی که پاک است چه منتش به خاک است.

Il mange à deux râteliers.
هم از آخور می خورد هم از توبره.*

C’ est toujours là même chose,
Rien n’y est changé,rien de nouveau .
ه*مان آش است مهمان کاسه .

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۲)

Il attend que les allumettes lui tombenttoutes rôties.
منتظر است که کوفته از آسمان بیفتد.

Il prêche pour son saint.
هرکه به فکر خویش است کوسه به فکر ریش است.

C’est gros–jean qui en remontre à son curé.
کور دگر عصا کش کور دگر شود.

Je ne demande pas mieux je ne suis pas contre.
کور چه خواهد بجز دو دیده بینا.

A bon entendeur à demi mot.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

Trop de cuisiniers hâté la soupe.
گردد کده ویران چو کدیور دو شود.

Ménager la chévre et le chou.
نه سیخ بسوزد نه کباب.

Faire des dons intempestifs.
کاه را به سگ و استخوان را به خر دادن.

La fortune rit aux sots.
دنیا به کام ابلهان است .

I a jaunisse, voit tout en jaune. Qu
کا فر همه را به کیش خود پندارد.

Go to Top